Smluvní a obchodní podmínky


Smluvní podmínky přívěs, příslušenství: 

1. Uživatel (zákazník) stvrzuje svým podpisem smlouvy, že předmět(y) výpůjčky převzal v pořádku, čistý a funkční, že byl seznámen s návodem k užívání, s údržbou a s obsluhou. O předmět výpůjčky musí uživatel řádně pečovat podle pokynů pracovníka půjčovny a podle pokynů případně uvedených v další části tohoto smluvního ujednání.

2. Doba zapůjčení je závazná podpisem uživatele, půjčovné je splatné předem za celou dobu zapůjčení.
Nevrátí-li uživatel zapůjčenou pomůcku ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je poskytovatel (půjčovna) oprávněn doúčtovat uživateli půjčovné za dobu, o kterou byla překročena doba výpůjčky a případně tuto částku navýšit o smluvní pokutu uvedenou v části „Předmět výpůjčky“ smlouvy. Prodloužení smlouvy o zapůjčení je možné po vzájemné dohodě za předpokladu uhrazení částky půjčovného na další dobu.

3. Jakékoli závady na předmětu výpůjčky je uživatel povinen neprodleně nahlásit pracovníkovi půjčovny.

4. Pokud bude předmět výpůjčky vrácen nefunkční nebo poškozený, je půjčovna oprávněna žádat náhradu vzniklé škody v plné výši.

5. Při zapůjčení bržděného přívěsného vozíku, je nutné doložit řidičské oprávnění sk. B+E, a to v případě, kdy celková hmotnost soupravy přesahuje 3,5 t

6. Půjčovna je oprávněna vyžadovat při zapůjčení přívěsu vratnou kauci ve výši 2.000 Kč

Smluvní podmínky os. automobil:

 1. Půjčovna je oprávněna vyžadovat zálohu ve výši předpokládaného nájemného, spoluúčast na autonehodě a ceny pohonných hmot ve vozidle.
 2. Vozidlo lze použít k cestě do zahraničí pouze po písemné dohodě potvrzené na smlouvě, jinak nájemce hradí veškeré škody, které vzniknou půjčovně poruchou, nehodou nebo odcizením mimo území ČR.
 3. Vozidlo lze půjčit osobám, které vlastní řidičský průkaz přísl. skupiny alespoň 12 měsíců.
 4. Vozidla půjčovny jsou pojištěna proti všem škodám havarijního charakteru. Pojištění se nevztahuje na případy kdy:

a) škoda vznikla porušením ustanovení platné vyhlášky o pravidlech silničního provozu o používání alkoholických nápojů a drog před nebo během jízdy.

b) škoda vznikla nedodržením technických podmínek výrobce vozidla nebo nedodržením podmínek půjčovního řádu.

 1. Při způsobení škody vlastní vinou zaplatí nájemce pronajímateli 10.000 Kč spoluúčast na pojistné události, náklady na odtahovou službu do Pardubic a 200 Kč za každý den nutný na opravu a uvedení vozidla do původního stavu. V případě častečného zavinění nehody zaplatí nájemce tyto výdaje v částce odpovídající poměru jeho zavinění. Při nehodě, která nebyla hlášena Policii a nebyla zaevidována, je nájemce považován za viníka.
 2. Každá nehoda, poškození nebo krádež musí být ihned hlášena půjčovně.
 3. Poruchu vozidla nebo tachometru je nájemce povinen ihned hlásit půjčovně.
 4. Jakékoliv poškození pneumatik, mimo běžné opotřebení , hradí nájemce.
 5. Půjčovna neodpovídá za následné škody ušlý zisk aj. vzniklé poruchou vozidla.
 6. Vozidlo je zapůjčeno s plnou nádrží pohonných hmot.
 7. Vozidlo je vraceno zpět do půjčovny v dohodnutý termín a ve stejném stavu, jak bylo zapůjčeno. tzn. s plnou nádrží pohonných hmot a čisté.

Platby možné pouze v hotovosti, ceny uvedeny bez DPH 21%

U zapůjčení os. aut je možná individuální dohoda, totéž i u dlouhodobé zápůjčky přívěsů.


2021 © AUTO-PCE.CZ